22.11.2017
 
 
 
 
 

ИСТОРИЯ НА ФИРМАТА

НАЧАЛОТО

През 1990 г. инж. Георги Атанасов Хорев и инж. Румен Георгиев Хорев създават КФ "МИКС-РХ" с предмет на дейност проектиране, строителство, обзавеждане и оборудване на комплексни обекти. Дружеството е регистрирано с Решение № 5556 на Пловдивски окръжен съд по фирмено дело № 4684.

РАЗВИТИЕ

През 1999 г. КФ "МИКС-РХ" е преструктурирано в "МИКС-РХ" ООД с Решение № 5291 на Пловдивски окръжен съд по фирмено дело № 3490. Същата година "МИКС-РХ" ООД печели конкурс за консултант и инвеститорски контрол на Световната банка в Южна България. По силата на лиценз СК-26 от 31.08.1999 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, от 01.09.1999 г. фирмата получава право да упражнява строителен надзор в проектирането и строителството във всички направления.

Постепенно акцентът в дейността на "МИКС-РХ" ООД се измества към предоставяне на инженер-консултантски услуги в проектирането и строителството съобразно принципите на Международната федерация на инженер-консултантите (ФИДИК), адаптирани към изискванията на Световната банка. Първият обект в това направление е "Реконструкция и разширение на "Новотел Пловдив".

Проектирането се превръща в основен предмет на дейност на новоучредената от инж. Георги Атанасов Хорев фирма "КОНСУЛТ МИКСИНЖЕНЕРИНГ" ООД. Регистрирана с Решение № 8993 по фирмено дело № 3514 на Пловдивски окръжен съд, от 2000 г. до днес фирмата работи по договори за проектиране на вилни селища, производствени предприятия, инженерна инфраструктура, жилищни и бизнес сгради.

С оглед на новия обхват на дейността си, през 2004 г. "МИКС-РХ" ООД се преименува в "МИКС КОНСУЛТ" ООД с Решение № 3982 на Пловдивски окръжен съд, подновява лиценза си (№ЛК-000144/20.09.2004 г.) и става член на Българската асоциация на архитектите и инженер-консултантите (БААИК), на Българската строителна камара (БСК) и на Българската асоциация по водите (БАВ).

НОВО НАЧАЛО

2007 година. В отговор на промените, които настъпват в икономическата сфера, все по-нарастващата нужда на инвеститорите от цялостно планиране, координиране и контрол на всички фази и етапи на инвестиционния процес - проучване и проектиране, бюджетиране, строителство, въвеждане на обекта в експлоатация и крайна финансова реализация на проекта - и откриващата се нова пазарна ниша в областта на строителството, фирмата се преструктурира и преобразува в акционерно дружество "МИКС КОНСУЛТИНГ ГРУП" АД с Решение №9604 по фирмено дело №4827/2007 г. на Пловдивски окръжен съд и се насочва и специализира в УПРАВЛЕНИЕ НА ГОЛЕМИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ чрез предоставяне на инженер - консултантски услуги в ПРОЕКТИРАНЕТО и СТРОИТЕЛСТВОТО съобразно принципите на ФИДИК.

Дружеството се представлява от изпълнителния му директор инж. Румен Георгиев Хорев, който през 2006 г. успешно преминава курс на обучение по Управление на строителни обекти по договорните условия на ФИДИК (Червената книга). Фирмата разполага с висококвалифицирани специалисти (архитекти, инженери и икономисти), притежаващи нужния ценз и техническа правоспособност. Двата фирмени офиса - в гр. Пловдив и гр. София - покриват съответно Южна България с център гр. Пловдив и Северна и Западна България с център гр. София. Те разполагат с нужното техническо и мобилно оборудване за качествено предоставяне на горепосочените услуги.

Холдинговата структура на дружеството се допълва от следните фирми, насочени към определени области на строително - инвестиционния процес:

- "МИКС ИНЖЕНЕР КОНСУЛТ ПЛОВДИВ" ООД - ИНЖЕНЕР ПО ФИДИК, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР;
- "МИКС ИНЖЕНЕР КОНСУЛТ СОФИЯ" ООД - ИНЖЕНЕР ПО ФИДИК, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР;
- "МИКС ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ" ООД - БИЗНЕС ПЛАНОВЕ, ПЛАНИРАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ФИНАНСИТЕ;
- "МИКС ДИЗАЙН" ООД - ПРОЕКТИРАНЕ;

Дружеството е желан и търсен партньор за съвместна работа както от частни инвеститори, така и от държавни и общински институции. На него се довериха:

- Мобилтел ЕАД
http://www.mtel.bg/
- Космо България Мобайл ЕАД (Глобул)
http://www.globul.bg/
- БТК Мобайл ЕООД (Вивател)
http://www.vivatel.bg/
- Новотел Пловдив АД
- Международен панаир - Пловдив ЕАД
http://www.fair.bg/
- Булбанк АД
http://www.bulbank.bg/ ; http://bulbank.bg/
- ОББ АД
http://www.ubb.bg/
- Деком ЕООД
http://www.dekom.bg/
- Филкаб АД
http://www.filkab.com/
- БК Хисар АД
http://www.hotelhissar.com/
- Петролна компания Микрон
- Сдружение на търговците АД
- НЕК ЕАД
http://www.nek.bg/
- Форд Мото Пфое
http://www.ford.bg/ ; http://www.motopfohe.bg/
- Векта ООД
- Хелиос Металург ООД
http://www.helios-metalurg.com/
- Стилмет АД
http://www.steelmet.bg/
- Ситигаз България ЕАД
http://www.citygas.bg/
- Социално инвестиционен фонд
http://www.sif.bg/
- Министерство на земеделието и горите
http://www.mzgar.government.bg/
- Министерство на регионалното развитие и благоустройството
http://www.mrrb.government.bg/
- Община Пловдив
http://www.plovdiv.bg/
- Община Лъки
http://www.lukybg.com/
- Община Карлово
http://www.karlovo.bg/
- Община Якоруда
http://yakoruda.gateway.bg/

и много други.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

В своята работа нашите специалисти използват методи, прилагани в европейските държави, базиращи се на изискванията на Директивите на ЕС и принципите на договорните условия на ФИДИК, но адаптирани и хармонизирани с действащата в момента законова и нормативна база на Република България.
Благодарение на нашето активно участие и контрол по време на целия инвестиционен процес, могат да бъдат оптимизирани проектантските решения, да се постигне ритмичност на строителството, плановост на плащанията и бърза реакция в случай на извънредни обстоятелства.

Нашата помощ може да подпомогне Инвеститора с максимална точност да определя времетраенето и да планира средствата, които трябва да вложи в обекта по месеци, а прякото му участие в управлението на проекта може да се намали до правото на намеса, одобрение и вземане на главните стратегически решения.
След предварителни консултации със съответните специалисти от страна на Инвеститора за изясняване обема и спецификата на инвестиционните намерения, още в началото бихме могли да помогнем за изготвяне на ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ (PROJECT ACTIVITY PLAN), съдържащ основните стъпки, които следва да бъдат предприети за постигане на крайната цел - успешната реализация на Проекта.

Основната цел, която може да се постигне е:

• Реализиране на пълния обем на инвестиционния проект при чувствително намаляване и оптимизиране на разходите и в рамките на запланувания срок!

 
  web and seo: Idea STUDIO